โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

ITA 2561 HOME

  • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 04:02
  • ฮิต: 484

 

ITA ปีงบประมาณ 2561

EB 1 การมีส่วนร่วมภาระกิจหลัก

EB 2 คู่มือการปฏิบัติงานภาระกิจหลัก

EB 11 การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน(ชมรม)