โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

EB 1 การมีส่วนร่วมภาระกิจหลัก

EB 2 คู่มือการปฏิบัติงานภาระกิจหลัก

EB 11 การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน(ชมรม)