โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

1. บันทึกเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563

  • หมวด: EB12-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 04 มีนาคม 2563 08:06
  • ฮิต: 232

1. บันทึกเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563


 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9