โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

1. หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือขายสารสนเทศของกลมบัญชีกลาง 2 โครงการ

  • หมวด: EB3-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 08:02
  • ฮิต: 323

1. หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือขายสารสนเทศของกลมบัญชีกลาง 2 โครงการ


 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9