โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

3.2 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

  • หมวด: EB2-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562 02:19
  • ฮิต: 259

3.2 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์


 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9