4.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร. ต.ค.64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สขร. ต.ค.64