3.2.3 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

3.2.3 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน